Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Sabina Biquá Hair & Beauty

Sabina Biquá Hair & Beauty is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71600531 en is gevestigd aan de Joan Miróstraat 2 (3544 NS) te Utrecht.

Artikel 1 – Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Sabina Biquá Hair & Beauty is de eenmanszaak van S.S. Bigvava. 

3. Particulier: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Klant: de Particulier die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Dienstverlener.

5. Dienstverlener: de natuurlijke persoon die diensten en haar en beautyproducten aan Klant aanbiedt, hierna: Sabina Biquá Hair & Beauty

6. Aanbod: Ieder schriftelijk en telefonisch aanbod aan Klant tot het verrichten van Diensten door Dienstverlener en de verkoop en levering van producten. 

7. Diensten: De diensten die Sabina Biquá Hair & Beauty aanbiedt zijn diensten op gebied van haarverzorging en beautybehandelingen. 

8. Producten: haar- en beautyproducten.

9. Opdracht: De uitvoering van de overeenkomst door Sabina Biquá Hair & Beauty terzake de door de klant aangevraagde diensten.

10. Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening waartoe Klant opdracht heeft gegeven.

11. De website die door Sabina Biquá Hair & Beauty gebruikt wordt is https://www.sabinabiqua.nl   

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Sabina Biquá Hair & Beauty, elke overeenkomst tussen Sabina Biquá Hair & Beauty en Klant en op elke dienst die door Sabina Biquá Hair & Beauty wordt aangeboden.

2.Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Klant de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Sabina Biquá Hair & Beauty aan Klant aangeven op welke wijze Klant de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Sabina Biquá Hair & Beauty is gepubliceerd zodat Klant deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

3. De eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Klant en derden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

4. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Sabina Biquá Hair & Beauty is overeengekomen. De voorwaarden van Klant zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Klant.

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

Artikel 3 – Het Aanbod 

1. Alle door Sabina Biquá Hair & Beauty gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt. 

2. Sabina Biquá Hair & Beauty is slechts aan een aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Klant schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Sabina Biquá Hair & Beauty het recht een overeenkomst met een potentiële Klant om een voor Sabina Biquá Hair & Beauty gegronde reden te weigeren.

3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Klant in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Sabina Biquá Hair & Beauty niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst. 

4. Aanvang van de werkzaamheden, en levertijden in het aanbod van Sabina Biquá Hair & Beauty zijn indicatief en geven de Klant bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Sabina Biquá Hair & Beauty niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

6. Eventuele aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen en offertes zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.

7. Sabina Biquá Hair & Beauty   heeft het recht om zonder  opgaaf  van redenen  opgegeven bestellingen  of geplaatste  orders te weigeren. Een dergelijke weigering geeft Klant geen recht op schadevergoeding of enige andere compensatie voor het weigeren van de bestelling/opdracht.

8. Indien meerdere Klants samen een order plaatsen of een bestelling opgeven waardoor een overeenkomst tot stand komt, dan wel meerdere orders en/of bestellingen worden samengevoegd waardoor een overeenkomst tot stand  komt, dan is ieder van de afzonderlijke Klants hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen voortvloeiende uit die overeenkomst.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant een Aanbod van Sabina Biquá Hair & Beauty heeft aanvaard.

2. Indien Klant het Aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan Sabina Biquá Hair & Beauty, zal Sabina Biquá Hair & Beauty de afspraak van Klant schriftelijk per e-mail bevestigen. Elk aanbod is maximaal 14 dagen geldig, daarna kan Sabina Biquá Hair & Beauty niet meer aan een Aanbod gehouden worden.

3. Sabina Biquá Hair & Beauty is niet gehouden aan een Aanbod indien Klant redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Klant geen rechten ontlenen.

4. Een Aanbod is slechts geldig indien dat mondeling, per e-mail, WhatsApp of telefonisch wordt gedaan door Sabina Biquá Hair & Beauty aan Klant.

5. Het kosteloos annuleren van de overeenkomst is slechts mogelijk tot 5 dagen voor de aanvangsdatum van het uitvoeren van de dienst. Bij annulering vanaf 24 uur tot de aanvangsdatum, dient Klant het volledig overeengekomen bedrag te voldoen of indien er nog geen bedrag overeengekomen is, een vergoeding van 50 euro incl. Btw per gereserveerd uur.

 6. Het herroepingsrecht is niet van toepassing indien binnen 14 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst werkzaamheden worden uitgevoerd. Het herroepingsrecht is voorts alleen van toepassing op producten die niet beschadigd zijn op welke manier dan ook en welke ongebruikt zijn gebleven (zegel is niet verbroken).

Artikel 5 – Duur van de overeenkomst

1. Indien en voor zover tussen Klant en Sabina Biquá Hair & Beauty een overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze overeenkomst conform hetgeen partijen zijn overeengekomen.

2. Zowel Klant als Sabina Biquá Hair & Beauty kan de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem/haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Klant.

3. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Klant onverlet indien Sabina Biquá Hair & Beauty ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Klant dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

4. Klant is niet gerechtigd om een overeenkomst tussentijds op te zeggen. Indien Klant de overeenkomst tussentijds opzegt is hij tenminste 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Sabina Biquá Hair & Beauty is gerechtigd om deze kosten te vermeerderen met de daadwerkelijk gemaakte kosten ten behoeve van reis- en verblijfkosten, alsmede de daadwerkelijk gemaakte kosten in het kader van de uitvoering van de overeengekomen opdracht.

5. Zowel Klant als Sabina Biquá Hair & Beauty kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Sabina Biquá Hair & Beauty nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 – Meerwerk en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Klant nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Klant te komen, is Klant verplicht om deze meerwerkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Sabina Biquá Hair & Beauty is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Klant verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten.

2. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die diensten leidt tot extra (spoed)werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is Sabina Biquá Hair & Beauty gerechtigd om deze kosten, na overleg met Klant, in rekening te brengen bij Klant.

Artikel 7 – Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingheffingen. Indien Sabina Biquá Hair & Beauty op locatie van Klant de opdracht (deels) uitvoert, kunnen hiervoor bijkomende kosten (reis- en verblijfkosten en parkeergelden) gerekend worden.

2. Indien sprake is van spoed, of Sabina Biquá Hair & Beauty op aanwijzingen van Klant haar werkzaamheden met spoed moet uitvoeren, is Klant gehouden om de bijkomende kosten van de spoed te vergoeden. Klant dient een toeslag van € 25,- euro per uur bovenop het overeengekomen uurtarief van Sabina Biquá Hair & Beauty voor de werkzaamheden welke als ‘spoed’ opgegeven zijn.

3. Indien Partijen een aanbetaling overeengekomen zijn dient deze aanbetaling door Klant betaald te zijn alvorens Sabina Biquá Hair & Beauty een aanvang zal maken met haar werkzaamheden.

4. Klant kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting.

5. Klant is gehouden om de diensten van Sabina Biquá Hair & Beauty te voldoen zoals benoemd in de overeenkomst, en dient het overeengekomen bedrag ineens per pin of contant, doch uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de factuurdatum te betalen. 

6. Klant dient deze kosten ineens, per pin of contant te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8 – Incassobeleid

1. Wanneer Klant niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan is Klant na een nadere ingebrekestelling in verzuim en zal Klant een schriftelijke herinnering ontvangen met het verzoek om binnen de daarin gestelde termijn het opeisbare bedrag te voldoen.

2. Vanaf de datum dat Klant in verzuim is, zal Sabina Biquá Hair & Beauty zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente (zijnde tenminste 5% per jaar) vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012. 

3. Indien Sabina Biquá Hair & Beauty meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Klant.

Artikel 9 – Uitvoering van de overeenkomst

1. Sabina Biquá Hair & Beauty zal zich inspannen om de overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.

2. Bij de uitvoering van de diensten is Sabina Biquá Hair & Beauty niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Klant op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Sabina Biquá Hair & Beauty, is Klant gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.

3. Sabina Biquá Hair & Beauty is gerechtigd om voor de uitvoering van de diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen. 

4. Klant heeft geen garantie over een te behalen resultaat, Sabina Biquá Hair & Beauty zal zich inspannen om het gewenste resultaat zoveel mogelijk te bereiken. Het resultaat kan per persoon verschillen.

5. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Sabina Biquá Hair & Beauty  aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Sabina Biquá Hair & Beauty  worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Sabina Biquá Hair & Beauty  zijn verstrekt, heeft Sabina Biquá Hair & Beauty  het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.

6. Sabina Biquá Hair & Beauty  is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Sabina Biquá Hair & Beauty  is uit gegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Sabina Biquá Hair & Beauty  bekend was.

Artikel 10 – (Op)Levering

1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten of werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Klant niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, het voorschot niet tijdig is ontvangen door Sabina Biquá Hair & Beauty of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Klant komen, heeft Sabina Biquá Hair & Beauty recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. 

2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Klant en zullen door Sabina Biquá Hair & Beauty bij Klant in rekening worden gebracht. 

3. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Klant goedkeuring dient te geven, is Sabina Biquá Hair & Beauty gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Klant zijn goedkeuring heeft gegeven.

4. Sabina Biquá Hair & Beauty spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Klant gehouden om de hiermee gemoeide meerkosten te vergoeden aan Sabina Biquá Hair & Beauty.

5. De aard van de werkzaamheden van Sabina Biquá Hair & Beauty brengt met zich dat pas een aanvang kan worden gemaakt met de werkzaamheden zodra alle benodigde informatie door Klant is verstrekt. Klant draagt zelf het risico en de eventuele (schade) wanneer hij/zij niet tijdig de benodigde informatie heeft verstrekt en indien hij onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt en vrijwaart Sabina Biquá Hair & Beauty nadrukkelijk voor alle gevolgen en mogelijk hieruit voortvloeiende schade voor Klant en Sabina Biquá Hair & Beauty. 

Artikel 11 – Verpakking en transport

1. Sabina Biquá Hair & Beauty   verbindt  zich jegens  Klant c.q. Klant om de te leveren  zaken behoorlijk  te verpakken en op zodanige  wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.

2. Tenzij  schriftelijk  anders  overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (BTW),  inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal (met uitzondering  van die emballage, waarvoor het gebruikelijk is om afzonderlijk statiegeld in rekening te brengen).

3. Het aannemen van zaken  zonder op- of aanmerkingen op het reçu geldt als bewijs dat de verpakking/emballage in goede  staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

Artikel 12 – Onderzoek, reclames

1. Klant is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen acht dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product behoudt. Daarbij behoort Klant te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de overeenkomst en de producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden. 

2. Klant is verplicht te onderzoeken op welke wijze het product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. Sabina Biquá Hair & Beauty  erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het product door Klant.

3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen binnen acht kalenderdagen na levering schriftelijk aan Sabina Biquá Hair & Beauty  te worden gemeld info@sabinabiqua.nl Indien een dergelijk gebrek niet binnen deze termijn is gemeld bij Sabina Biquá Hair & Beauty , vervalt het recht op reclame ter zake van zichtbare gebreken. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door Klant zelf, is Klant zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

4. Onzichtbare  gebreken zijn de gebreken die Klant bij grondige inspectie van de ontvangen zaken niet heeft ontdekt en ook redelijkerwijs  niet had kunnen  ontdekken,  dienen  aan Sabina Biquá Hair & Beauty   terstond  na ontdekking  van dat gebrek  schriftelijk  te worden  gemeld.  Indien niet terstond  gereclameerd wordt ten aanzien  van ontdekte  onzichtbare  gebreken,  vervalt  voor Klant het recht op reclame ter zake van die gebreken.

5. Indien Klant zijn reclamerecht gebruikt, zal hij het product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijze mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Sabina Biquá Hair & Beauty , gemotiveerd en onder overlegging van relevant bewijsmateriaal, opdat de betreffende vertegenwoordiger van Sabina Biquá Hair & Beauty  terstond in de gelegenheid wordt gesteld de ingediende reclames te controleren.

6. Klant kan niet reclameren ten aanzien van geleverde zaken die hij inmiddels heeft (door)verkocht. Ook heeft Klant geen recht op reclame als er sprake is van geringe, in de handel toelaatbaar geachte afwijkingen.

7. Reclames of klachten  met betrekking  tot een deel van de geleverde  zaken kunnen  nimmer aanleiding  zijn tot afkeuring  van de gehele  levering.

8. Klant   mag tenzij op grond van door Sabina Biquá Hair & Beauty   erkende  reclame  en door Sabina Biquá Hair & Beauty  daartoe  voorafgaand  verleende  schriftelijke  toestemming   geen geleverde  zaken  retour zenden.

9. Terugbetalingen aan Klant worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.

Artikel 13 – Risico overgang

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens of zaken die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gebruikt, gemaakt, bewaard of geleverd worden is voor rekening van Klant. 

Artikel 14 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Sabina Biquá Hair & Beauty gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Klant en Gebruikers van de website en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Sabina Biquá Hair & Beauty de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@sabinabiqua.nl. 

2. Klant is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Sabina Biquá Hair & Beauty verwerkt worden. Klant staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Klant Sabina Biquá Hair & Beauty tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

3. Indien Sabina Biquá Hair & Beauty op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. 

Artikel 15 – Opschorting

1.Sabina Biquá Hair & Beauty heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, zaken en/of producten onder zich te houden indien Klant nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij daar, indien zij was betaald wel toe verplicht zou zijn.

2.Sabina Biquá Hair & Beauty is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Klant in verzuim is met de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daar onder begrepen. De opschorting zal terstond aan Klant schriftelijk worden bevestigd. Sabina Biquá Hair & Beauty is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

3. Bovendien is Sabina Biquá Hair & Beauty  bevoegd de door haar en Klant bestaande overeenkomst(en), voor zo ver deze nog niet is/zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke overeenkomst te ontbinden, indien de Klant, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Sabina Biquá Hair & Beauty  gesloten overeenkomst voortvloeien.

4. Voorts is Sabina Biquá Hair & Beauty  bevoegd de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 

5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Sabina Biquá Hair & Beauty  op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Sabina Biquá Hair & Beauty  de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

6.Sabina Biquá Hair & Beauty  behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 16 – Overmacht

1. Sabina Biquá Hair & Beauty is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van Sabina Biquá Hair & Beauty wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Sabina Biquá Hair & Beauty, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan Sabina Biquá Hair & Beauty zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van Sabina Biquá Hair & Beauty buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.

Artikel 17 – Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien het verrichten van diensten en/of uitvoeren van opdrachten door Sabina Biquá Hair & Beauty leidt tot aansprakelijkheid van Sabina Biquá Hair & Beauty, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht in rekening gebrachte kosten, indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of er anderszins schade is ontstaan. 

2. Sabina Biquá Hair & Beauty is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Sabina Biquá Hair & Beauty geleverde diensten. 

3. De hoogte van de schadevergoeding is verder beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Sabina Biquá Hair & Beauty per gebeurtenis per jaar uitkeert.

4. Sabina Biquá Hair & Beauty is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.

5. Sabina Biquá Hair & Beauty is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website, storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.

6. Sabina Biquá Hair & Beauty staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Sabina Biquá Hair & Beauty verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

7. Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de opdracht. Sabina Biquá Hair & Beauty sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor (gevolg)schade die hieruit is ontstaan.

8. Sabina Biquá Hair & Beauty is niet aansprakelijk voor een allergische reactie van Klant. Klant is hiervoor zelf verantwoordelijk en dient Sabina Biquá Hair & Beauty tijdig en volledig in te lichten. Sabina Biquá Hair & Beauty maakt gebruik van deugdelijke producten.

9. Sabina Biquá Hair & Beauty kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het verminderen van de haarkleur ten gevolge van het gebruiken van andere producten dan geadviseerd of het verkeerd onderhouden van het haar. Slechts Sabina Biquá Hair & Beauty kan hierover haar uitsluitend oordeel geven.

10. Alle aanspraken van Klant wegens tekortschieten aan de zijde van Sabina Biquá Hair & Beauty vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Sabina Biquá Hair & Beauty binnen een maand nadat Klant bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

Artikel 18 – Garanties

1. Sabina Biquá Hair & Beauty staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst. De feitelijke houdbaarheid van het product kan niet gegarandeerd worden. Dit geldt ook indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en Klant van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Klant.

2. De hierboven genoemde garantie strekt slechts tot hetgeen door de producent is verstrekt en geldt gedurende een periode welke overeenkomt met de fabrieksgarantie. Sabina Biquá Hair & Beauty is nooit verantwoordelijk voor de geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de Klant en voor (adviezen over) het gebruik of de toepassing van de producten.

3. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Sabina Biquá Hair & Beauty de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Klant, naar keuze van Sabina Biquá Hair & Beauty, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt Klant zich reeds nu de vervangen zaak aan Sabina Biquá Hair & Beauty te retourneren en de eigendom aan Sabina Biquá Hair & Beauty te verschaffen. 

4. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Sabina Biquá Hair & Beauty, Klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is of onder abnormale omstandigheden zijn gebruikt.

5. Indien de door Sabina Biquá Hair & Beauty verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, is de garantie beperkt tot de garantie die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.

6. Sabina Biquá Hair & Beauty geeft adviezen over het verzorgen van het haar nadat Sabina Biquá Hair & Beauty de Klant heeft behandeld, voor het behouden van een betere kleur en/of kwaliteit van het haar. Het is voor rekening en risico van de Klant om dit advies niet op te volgen. Indien Klant geen gebruik maakt van de door Sabina Biquá Hair & Beauty aangeraden producten, kan Sabina Biquá Hair & Beauty geen garantie geven over de kleur en/of de kwaliteit van het haar gedurende een specifieke periode (een en ander is daarbij afhankelijk van omstandigheden die invloed hebben op het haar).

Artikel 19 – Geheimhouding

1. Sabina Biquá Hair & Beauty en Klant verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.

2. Indien Sabina Biquá Hair & Beauty op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Sabina Biquá Hair & Beauty zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Sabina Biquá Hair & Beauty niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

3. De geheimhoudingsverplichting leggen Sabina Biquá Hair & Beauty en Klant ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 20 – Intellectuele Eigendomsrechten 

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Sabina Biquá Hair & Beauty berusten uitsluitend bij Sabina Biquá Hair & Beauty en worden niet overgedragen aan Klant. 

2. Het is Klant verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Sabina Biquá Hair & Beauty rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Sabina Biquá Hair & Beauty en een daartoe overeengekomen geldelijke vergoeding. Indien Klant wijzigingen wenst aan te brengen in door Sabina Biquá Hair & Beauty opgeleverde zaken, dient Sabina Biquá Hair & Beauty expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen. 

3. Het is Klant verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Sabina Biquá Hair & Beauty rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst.

4. Indien Klant een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Sabina Biquá Hair & Beauty vaststelt, of anderszins een vermoeden heeft van een (mogelijke) inbreuk op de IE-rechten en auteursrechten, stelt Klant Sabina Biquá Hair & Beauty hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. 

5. Elke inbreuk die Klant maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Sabina Biquá Hair & Beauty, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 5.000,- euro (zegge: vijfduizend euro) en een boete van € 250,- euro (zegge: tweehonderdvijftig euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt.

Artikel 21 – Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Sabina Biquá Hair & Beauty  geleverde zaken, blijven eigendom van Sabina Biquá Hair & Beauty  totdat de Klant alle navolgende verplichtingen uit alle met Sabina Biquá Hair & Beauty  gesloten overeenkomsten is nagekomen.

2. Klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Klant verplicht Sabina Biquá Hair & Beauty  zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 

4. Voor het geval dat Sabina Biquá Hair & Beauty  zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Klant reeds nu onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Sabina Biquá Hair & Beauty  of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Sabina Biquá Hair & Beauty  zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

5. Sabina Biquá Hair & Beauty  heeft het recht om de door Klant aangekochte product(en), onder zich te houden indien Klant nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Sabina Biquá Hair & Beauty. Nadat Klant alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Sabina Biquá Hair & Beauty de aangekochte producten alsnog zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen leveren aan Klant.

6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte producten komt voor rekening en risico van Klant en zal op eerste verzoek aan Sabina Biquá Hair & Beauty  worden vergoedt door Klant.

Artikel 22 – Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan Sabina Biquá Hair & Beauty verstrekt in het kader van een opdracht. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Klant hiervoor verantwoordelijk.

2. Hieronder verstaan de relevante haargeschiedenis, gebruik van bepaalde producten, medicijnengebruik, allergieën, en/of  bestraling (chemo), experimenten met het haar, zwangerschap, verstoorde hormoonhuishouding en overige lichamelijke gesteldheid van de klant (indien relevant)

3. Klant vrijwaart Sabina Biquá Hair & Beauty van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.

4. Klant vrijwaart Sabina Biquá Hair & Beauty voor aanspraken van derden.

Artikel 23 – Klachten

1. Indien Klant niet tevreden is over de service of producten van Sabina Biquá Hair & Beauty of anderszins klachten heeft over de uitvoering van de behandeling, is Klant verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@sabinabiqua.nl met als onderwerp “klacht”.

2. De klacht moet door Klant voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Sabina Biquá Hair & Beauty de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Sabina Biquá Hair & Beauty zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Sabina Biquá Hair & Beauty kan een herstelbehandeling bieden indien Klant niet tevreden is over de behandeling. Indien de herstelbehandeling langer duurt dan 30 minuten, is Sabina Biquá Hair & Beauty gerechtigd om hiervoor kosten in rekening te brengen. Klant gaat door het laten uitvoeren van de herstelbehandeling akkoord met deze kosten, welke met Klant voorafgaand aan de herstelbehandeling worden besproken.

5. Onder een herstelbehandeling wordt verstaan het corrigeren van de vorige behandeling die minder dan 10 dagen geleden heeft plaatsgevonden bij Sabina Biquá Hair & Beauty ten tijde van het indienen van de klacht. In geen geval heeft Klant recht op restitutie van reeds betaalde gelden.

Artikel 24 – Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Sabina Biquá Hair & Beauty en Klant is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Sabina Biquá Hair & Beauty kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website. 

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Sabina Biquá Hair & Beauty en Klant, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.